Privacyverklaring

Algemeen

NostalgischeReclame.nl gebruikt gegevens over bezoekers van haar website nimmer om aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen. NostalgischeReclame.nl stelt gegevens over bezoekers van haar website niet aan derden ter beschikking.

Waar hieronder wordt gesproken over technische kenmerken van een opvraging, klik, vertoning, zoekopdracht of dergelijke wordt bedoeld: opgevraagde url, IP-adres, tijdstip, HTTP-referer-url (inclusief zoektermen bij een zoekmachine), user-agent-string, browsertype, beeldschermgrootte en andere relevante zaken. Wij herleiden deze gegevens niet tot uw persoon.

NostalgischeReclame.nl registreert geen bijzondere persoonsgegevens, met betrekking tot bijvoorbeeld godsdienst of levensovertuiging, ras of afkomst, gezondheid, seksuele leven, het strafrecht, politieke gezindheid of lidmaatschap van een vakvereniging.

Google Analytics

NostalgischeReclame.nl maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om NostalgischeReclame.nl te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw ip-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Aankoop

Wanneer u overgaat tot aankoop van een van de door ons aangeboden producten, worden uw gegevens uitsluiten gebruikt in het belang van de bestelling. Deze gegevens kunnen naar een van onze leveranciers worden gestuurd, zodat deze de door u bestelde producten aan u kan uitleveren. Wij instrueren onze leveranciers uw persoonsgegevens eenmalig te gebruiken en vervolgens te verwijderen. Uw persoonsgegevens worden door ons voor onbepaalde tijd bewaard in ons archief.

Nieuwsbrieven

Wanneer u zich aan- of afmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, dan worden de technische kenmerken van uw mutatie samen met uw e-mailadres gedurende enkele maanden bewaard. Uw e-mailadres wordt daarnaast uitsluitend ten behoeve van de toezending van de betreffende nieuwsbrief gedurende de volledige looptijd van uw abonnement in de abonneelijst bewaard. Het staat u vrij voor uw abonnement een e-mailadres te gebruiken dat niet tot uw persoon kan worden herleid. U kunt zich te allen tijde afmelden voor onze nieuwsbrief, op een redelijke manier die onderaan elke editie van de betreffende nieuwsbrief staat vermeld. Wanneer u er niet in slaagt zich op deze manier af te melden, dan zullen wij u bij uitzondering na ontvangst van een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de abonneelijst verwijderen.

Contactformulieren en e-mail

Wanneer u een contact-, aanmeld- of informatieformulier op onze website invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van backupprocedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard.

Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen

Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde IP-adressen en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken.

NostalgischeReclame.nl stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door autoriteiten wordt verplicht.

Verzoek richten aan NostalgischeReclame.nl

Waar in dit privacybeleid wordt gesproken van een schriftelijk verzoek aan NostalgischeReclame.nl, dan kunt u dat via het contactformulier of per e-mail indienen.